ریمپ ایسیو

ECU Re-Map

در این مقاله متوجه میشویم که خودرو شما توانایی خیلی زیادی دارد اما ۵۰ درصد آن را ارائه می دهد
حال ریمپ چیست؟ چرا باید انجام دهید؟؟؟