منیفولد هوا را دقیق بشناسیم

بعد از فیلتر، هوا از دریچه گاز عبور و وارد مانیفولد هوا می شود …

چطوری تیونینگ استیج شهری انجام بدیم ؟

 اگر می خواهید یه دستی به سر و گوش موتور ماشینتون بکشید و شت…